Publications

Conference and Workshop Publication

 1. NetKernel: Making Network Stack Part of the Virtualized Infrastructure
  Zhixiong Niu, Hong Xu, Peng Cheng, Qiang Su, Yongqiang Xiong, Tao Wang, Dongsu Han, Keith Winstein
  USENIX ATC, 2020.
 2. Multitenancy for Fast and Programmable Networks in the Cloud
  Tao Wang*, Hang Zhu*, Fabian Ruffy, Xin Jin, Anirudh Sivaraman, Dan R.K. Ports, Aurojit Panda (*equal contribution)
  USENIX HotCloud, 2020.
 3. Flash: Efficient Dynamic Routing for Offchain Networks (code)
  Peng Wang, Hong Xu, Xin Jin, Tao Wang
  ACM CoNEXT, 2019.
 4. Aemon: Information-agnostic Mix-flow Scheduling in Data Center Network (code)
  Tao Wang, Hong Xu, Fangming Liu
  ACM APNet, 2017.
 5. Pricing Intra-Datacenter Networks with Over-Committed Bandwidth Guarantee
  Jian Guo, Fangming Liu, Tao Wang, John C.S. Lui
  USENIX ATC, 2017.
 6. Multi-Resource Load Balancing for Virtual Network Functions
  Tao Wang, Hong Xu, Fangming Liu
  IEEE ICDCS, 2017.
 7. Joint Optimization of Chain Placement and Request Scheduling for Network Function Virtualization
  Qixia Zhang, Yikai Xiao, Fangming Liu, John C.S. Lui, Jian Guo, Tao Wang
  IEEE ICDCS, 2017.
 8. Demystifying the Energy Efficiency of Network Function Virtualization (Best Paper Candidate)
  Zhifeng Xu, Fangming Liu, Tao Wang, Hong Xu
  IEEE/ACM IWQoS, 2016.
 9. Dynamic SDN Controller Assignment in Data Center Networks: Stable Matching with Transfers
  Tao Wang, Fangming Liu, Jian Guo, Hong Xu
  IEEE INFOCOM, 2016.

Journal Publication

 1. An Efficient Online Algorithm for Dynamic SDN Controller Assignment in Data Center Networks
  Tao Wang, Fangming Liu, Hong Xu
  IEEE/ACM Transactions on Networking, 2017